علی محمد صابری

علی محمد صابری

علی محمد صابری متولد سال 1349؛ استاد دانشگاه فرهنگیان می باشد.

کتاب های علی محمد صابری

شرح و تفسیر دو رساله عرفانی


گوهر دریای عشق


شرح رساله فی حقیقه العشق


سلطان عشق


حدیث عشق