اسکات ساوران

اسکات ساوران

اسکات ساوران در سال 2011 دکترای خود را از دانشگاه ویسکانسین به دست آورد. تحقیقات دکتر ساوران در بحث های مبتنی بر هویت در تاریخ نگاری اولیه اسلامی متمرکز است.

کتاب های اسکات ساوران

اعراب و ایرانیان