جیمز راسو

جیمز راسو

جیمز بی. روسو در حال حاضر به عنوان مدیر ارشد بازرگانی ، مسئول استراتژی شرکت ، محصولات ، حمایت از نام تجاری ، همسویی سازمانی و نظارت بر راه حل های تجاری LegalShield می باشد. او متولد سال 1971 است.

کتاب های جیمز راسو

موفقیت به شیوه خود