شیخ زین الدین عاملی (شهید ثانی)

شیخ زین الدین عاملی (شهید ثانی)

شیخ زین‌الدین بن علی بن احمد عاملی جبعی، معروف به شهید ثانی، از افراد سرشناس علم فقه است. زین‌الدین بن نورالدین علی بن احمد بن محمد بن علی بن جمال الدین بن تقی الدین بن صالح بن شرف النحاریری الجباعی الشامی؛ پدر وی «نورالدین علی» از عالمان جبل عامل بود. و جد ششم او (صالح) شاگرد علامه حلی بوده اسـت ظاهراً اصلیت او متعلق به شهر طوس بوده‌است، از این رو شهید ثانی، گاهی الطوسی الشامی امضا می کرده‌است.
بسیاری از نیاکان و خاندان شهید ثانی در زمره عالمان بوده، به همین سبب است که خاندان شهید ثانی به «سلسلة الذهب» یعنی زنجیره‌های طلایی معروف گردیده اند:
صاحب معالم، شیخ حسن فرزند شهید ثانی از علما و مؤلف کتاب معروف «معالم الاصول» در اصول فقه است که در این زمان نیز از کتب درسی حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود.
صاحب مدارک فقیه معروف «سید محمد موسوی عاملی» نوه دختری شهید ثانی است. کتاب «مدارک» وی از کتب معتبر فقهی است. فرزند و نوه شهید ثانی به موجب اهمیت این دو کتاب، در حوزه‌های علمیه با عنوان «صاحب معالم» و «صاحب مدارک» نام برده می‌شوند.
ابوجعفر محمد، پدر شیخ علی و شیخ زین الدین نوه‌های شهید ثانی از فرزندان صاحب معالم هر دو از علمای معروف این سلسله‌اند.

کتاب های شیخ زین الدین عاملی (شهید ثانی)

شرح لمعه