محمدامین قاسمی زاده

محمدامین قاسمی زاده

محمد امین قاسمی زاده متولد سال 1368، کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی می باشد. وی مربی و مدرس توسعه فردی و مهارت های ارتباطی/ کوچ حرفه ای فردی و سازمانی/ نویسنده کتاب حرفه ای سخن بگویید، است.

کتاب های محمدامین قاسمی زاده

حرفه ای سخن بگویید