فتیه عامری

فتیه عامری

فتيه عامري متولد سال 1338 ، شاعر معاصر ایرانی و همسر مسعود فردمنش می باشد.

کتاب های فتیه عامری

ساده دل همیشگی