عباس کفایی قاینی

عباس کفایی قاینی

«عباس کفایی قاینی» متولد سال 1329، یکی از افرادی است که در تاریخ‌سازی این انقلاب نقش داشته و زندانی سیاسی قبل از انقلاب بوده است. وی که اکنون یکی از راویان این موزه است گوشه‌هایی از خاطرات خود را به شمار تعریف درآورده است.

کتاب های عباس کفایی قاینی

فیض حضور