مهدی دهبان لنگرودی

مهدی دهبان لنگرودی

 مهدی دهبان لنگرودی متولد سال 1366 یکی از اساتید مدرسه آیت الله حق شناس تهران هستند.
ایشان تا کنون دروسی از جمله: ادبیات عرب (لغت،صرف،نحو،اصول نحو،بلاغت)،منطق،اصول فقه ،فقه و نجوم و هیئت تدریس کرده اند.
وی مولف کتاب طلبه کامل که مشتمل بر مبانی طلبگی و... است می باشند فصل های این کتای در قسمت کتابها موجود است.
در ضمن ایشان در مسائلی چون: هویت و اهداف طلبگی و چشم انداز ،مبانی ضروریات ،ابعاد یک طلبه مطلوب و مطالب دیگر مثل پیش مطالعه ،مباحثه، جزوه و خلاصه نویسی وبرنامه ریزی و... تخصص دارند.

کتاب های مهدی دهبان لنگرودی

اسرار پیاده روی اربعین