جواد دارینی

جواد دارینی

جواد دارینی متولد سال 1362، کارشناس ارشد کودک و نوجوان مدرس دوره های تربیت مربی کودک و نوجوان تجربه برگزاری بیش از 210 دوره تربیت مربی کودک در کشور می باشد.

کتاب های جواد دارینی