حمید کارگری

حمید کارگری

حمید کارگری متولد سال 1371، نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی داستانهای بی‌واژه, داستانهای حیوانات, داستانهای تخیلی, نظم و بی نظمی داستان, کتابهای مصور می باشد.

کتاب های حمید کارگری

گردش پردردسر


من خیلی عصبانی ام


مهمانی پر ماجرا