یوسف صالحی

یوسف صالحی

سیدیوسف صالحی متولد 1362 در شهر شنبه و دارای کارشناسی صنایع ـ ایمنی صنعتی می باشد و هم اکنون کارمند شرکت نفت فلات قاره در منطقه مهرگان است. برگزیده جایزه شعر خبرنگاران، دوم جشنواره ملی شعر خلیج فارس، سوم جشنواره ملی شعر آیات و مقام های متعدد در جشنواره های شعر استانی از جمله افتخارات ادبی این شاعر است.

کتاب های یوسف صالحی

آرکادیا