راسل تاکری

راسل تاکری

دکتر راسل تاكري ، سخنران ، مربی ، ارزیابی کننده و مشاور توسعه سازمانی می باشد. دکتر راسل نیروی محرکه و مشاور اصلی QED است. با استفاده از طیف وسیعی از تجربه عملیاتی ، استراتژیک و سرمایه گذاری ، راسل از طریق سخنرانی ، آموزش یا مربیگری ، توسعه عملی و نیرومندی را ارائه می دهد.

کتاب های راسل تاکری

رازهای تاب آوری