الیویه روکیه

الیویه روکیه

اليويه روكيه هنگامی که 10 سال داشت با مانیتاس د پلاتا در کنسرتی آشنا شد. از سال 1997 اولیویه به طور منظم و فعال با مجله هایی از جمله "گیتاریست" همکاری می کند و در آنها مصاحبه و آموزش و منتشر می کند. وی همچنین نویسنده کتابی درباره هارمونی برای جاز ، بلوز و راک است. تجربه گسترده وی باعث شده است که بتواند روابط نزدیک با مخاطبان مختلف و تمام برندها و خرده فروشان تجهیزات موسیقی برقرار کند.

کتاب های الیویه روکیه

هارمونی بلوز،راک و جز