علی اکبر تشکری

علی اکبر تشکری

علی اکبر تشکری بافقی متولد سال 1350 نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی یزد, صفویه, قاجاریه, اصفهان, سفرنامه, صفوی, اتابکان, اداب و رسوم, ال مظفر, انجمن تبلیغی کلیسا می باشد.

کتاب های علی اکبر تشکری