غائب طعمه فرمان

غائب طعمه فرمان

غائب طعمه فرمان داستان نویس عراقی متولد 1927 در بغداد و درگذشته ی 1990 در مسکو می باشد.

کتاب های غائب طعمه فرمان

درخت نخل و همسایه ها


پنج صدا


سایه هایی بر پنجره