غلامرضا جمشیدیها

غلامرضا جمشیدیها

غلامرضا جمشیدیها متولد سال 1332، دارای کارشناسي 1358, جامعه شناسي, دانشگاه تهران، کارشناسي ارشد 1366, جامعه شناسي, تربيت مدرس و دکتري, 1376, جامعه شناسي, منچستر می باشد.

کتاب های غلامرضا جمشیدیها