رالف لینتن

رالف لینتن

رالف لینتون (27 فوریه 1893 - 24 دسامبر 1953) یک انسان شناس معتبر آمریکایی در اواسط قرن بیستم بود، به ویژه با متون خود "مطالعه انسان" (1936) و "درخت فرهنگ" (1955) به یادگار ماند. یکی از مشارکت های مهم لینتون در انسان شناسی تعریف تمایز بین وضعیت و نقش بود.

کتاب های رالف لینتن

سیر تمدن