وحیده احمدی

وحیده احمدی

وحیده احمدی متولد 5 مهر 1365 در تهران است و مقطع کارشناسی را در دانشگاه تهران و مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه شهید بهشتی گذرانده است. وی هم اکنون معلم ادبیات است. از ویژگی شعر وحیده احمدی پرداختن  به مضامین متفاوت و زنانه است.

کتاب های وحیده احمدی

ضمیر متصل


آغاز راه تو بودم


شاید به جا آوردی