شیدا آیت اللهی

شیدا آیت اللهی

سيده شيدا آيت اللهي متولد 1373 ساکن تهران ، شاعر معاصر ایرانی است.

کتاب های شیدا آیت اللهی

مرتاضه ی عصر 2020