کریستوفر فالزن

کریستوفر فالزن

کریس فالزون در دانشگاه ملی استرالیا به تدریس فلسفه اجتماعی و سیاسی می پردازد.

کتاب های کریستوفر فالزن

فوکو و گفت و گوی اجتماعی


فلسفه به روایت سینما