ساعد احمدی

ساعد احمدی

ساعد احمدی متولد سال 1336، دارای دکترای روان شناسی بالینی – استاد دانشگاه است. وی مشاوره تخصصی روانشناسی ـ روان درمانی (هیپنو تراپیست ) می باشد.

کتاب های ساعد احمدی