علی محمد احمدی

علی محمد احمدی

علی‌محمد احمدی متولد سال 1344، دارای دکترای اقتصاد (1382) و کارشناسی ارشد علوم اقصادی (1372) از دانشگاه تربیت مدرس می باشد. وی استادیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس است.

کتاب های علی محمد احمدی