میرزا حسین خان

میرزا حسین خان

حسین بن محمدابراهیم تحویلدار اصفهانی، از دانشمندان قرن سیزدهم هجری اصفهان می‌باشد. میرزا حسین تحویلدار بن میرزا محمّدابراهیم، از دانشمندان قرن سیزدهم هجری. جدّ اعلای او پیراویس خان به دستور شاه عباس از «نخجوان» به اصفهان آمده و در این شهر ساکن شد. پدرش در اوایل کار صاحب جمع و عامل اغلب بلوکات و توابع اصفهان بود و سپس تحویلدار اصفهان شد.
میرزا حسین در اصفهان متولّد شد و کار پدر را دنبال کرد و در اداره تلگراف‌خانه به کار پرداخت. وی در سال ۱۲۹۴ق به دستور کارگزاران دیوان سلطنتی ناصرالدین شاه کتاب «جغرافیای اصفهان» را که کتابی مفید و ذی قیمت حاوی اطلاعات فراوان از جغرافیا، آثار تاریخی، اصناف و اقشار و مشاغل مردم اصفهان در قرن سیزدهم هجری است را تالیف نمود، که به کوشش دکتر منوچهر ستوده در سال ۱۳۴۲ش به چاپ رسیده است. تاریخ وفات و دیگر اطلاعات درباره زندگی او در دست نیست.

کتاب های میرزا حسین خان

جغرافیای اصفهان