ترور لئونارد یانگ

ترور لئونارد یانگ

ترور لئونارد یانگ (Trevor L Young) (متولد سال 1940؛ انگلستان)، سالها مشاور ارشد جامعه صنعتی بود که در آنجا دو دوره آموزش عمومی در زمینه تکنیک های مدیریت پروژه و رهبری پروژه را طراحی و اجرا کرد.
ترور لئونارد یانگ یک مشاور مستقل متخصص در معرفی مدیریت برنامه بود. وی عضوی از انستیتوی کارکنان و توسعه و نویسنده کتاب راهنمای مدیریت پروژه بود که توسط انتشارات کوگان پیج نیز منتشر شد.

کتاب های ترور لئونارد یانگ

مدیریت پروژه