فهیمه بابائیان پور

فهیمه بابائیان پور

فهیمه بابائیان پور در فروردین ١٣٤٣ به دنیا آمد و در هفتم فروردین ١٣٦٧ در حادثه‌ای ناگهانی درگذشت. فهیمه بابائیان پور یکی از هزاران همسر شهیدی است که رسالت زینبی اش را در به تصویر کشاندن مقام شهید و شهادت و ایثار فی سبیل الله حقا ادا کرد و به جز زیباییِ شهادت ِ همسری که عاشقانه دوستش داشت، چیزی ندید...

کتاب های فهیمه بابائیان پور

نامه های فهیمه