مصطفی ملکوتیان

مصطفی ملکوتیان

دكتر مصطفي ملكوتيان در سال 1335 در شهر آران و بيدگل بدنيا آمد.ايشان داراي مدرك دكتري علوم سياسي از دانشگاه تربيت مدرس در سال 1375است .نامبرده هم اكنون عضو هيئت علمي و دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران مي باشد. مصطفي ملكوتيان فرزند رمضانعلي دستفروش آراني و سركار خانم اقدس احسن است. مصطفي ملكوتيان ديپلم متوسطه را در سال 1353 از دبيرستان صدر اوحدي قم دريافت كرد. سپس كارشناسي رشته علوم سياسي را در سال 1358 از دانشگاه شهيد بهشتي و بعد از آن بتر تيب در سالهاي 1367 و 1375 كارشناسي ارشد و دكتري علوم سياسي را از دانشگاه تربيت مدرس اخذ نمود. عنوان پايان نامه دكتري : بررسي مقايسه اي چرائي وچگونگي وقوع انقلاب هاي فرانسه روسيه وايران عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد :سياست وحكومت در فلسطين اشغالي.

کتاب های مصطفی ملکوتیان