اشتفان کاوفر

اشتفان کاوفر

استفان کافر دانشیار و رئیس فلسفه در کالج فرانکلین و مارشال است. علاقه اصلی تحقیق وی هایدگر است. کاوفر بیشتر به کارهای اولیه او، تا حدودی فراتر از وجود و زمان نگاه کرده و سعی در درک دیدگاه های او در مورد منطق، برداشت وجودی او از خود و تفسیر او از کانت دارد. همچنین در مورد توسعه و نابودی منطق قرن نوزدهم در سنت نئوکانتی نوشته است. در حال حاضر، وی در حال نوشتن یک سری مقاله در موضوعات مختلف در مورد بخش دو وجود و زمان است.

کتاب های اشتفان کاوفر

پدیدارشناسی