رابرت بدناریک

رابرت بدناریک

رابرت بدناریک یک باستان شناس پیش از تاریخ و استرالیایی است. رابرت بدناریک در سال 1966 از اتریش به استرالیا نقل مکان کرد. بدناریک، متخصص در زمینه هنرهای سنگی و هنرهای قابل حمل پارینه سنگی است.

کتاب های رابرت بدناریک

آفرینش گذشته ی انسان