سهراب صلاحی

سهراب صلاحی

سهراب صلاحی متولد سال 1341، استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه جامع امام حسین (ع) می باشد.

کتاب های سهراب صلاحی

توهم یا واقعیت