مسعود هاشمی نژاد

مسعود هاشمی نژاد

مسعود هاشمی نژاد متولد سال 1365، نمایشنامه نویس و کارگردان می باشد.

کتاب های مسعود هاشمی نژاد

چشم ها