پویان عسگری

پویان عسگری

پویان عسگری متولد سال 1365 ، منتقد سینما و نویسنده می باشد.

کتاب های پویان عسگری

برکینگ بد