حمید مشتاقی نیا

حمید مشتاقی نیا

اینجانب سید حمید مشتاقی نیا درسال 1376 وارد مدرسه علمیه روحیه شهرستان بابل گردیدم .این مدرسه تحت اشراف حضرت آیت الله محمدی ازعلمای گراسنگ وگمنام خطه مازندران اداره میشود .بنده 6 سال دروس عقائد ومنطق سال اول حوزه را تدریس می نمودم . یک سال نیزبه عنوان طلبه ممتاز بسیجی انتخاب گردیدم . سال 1380 وارد قم شده و بعد از اتمام دروس سطح، خارج فقه و تفسیر را نزد اساتید بزرگواری هم چون آیت الله جوادی آملی و توکل آغاز نمودم .تا کنون بیشتر کتب منتشر شده این جانب درارتباط با دفاع مقدس بوده وبا برخی مؤسسات دراین خصوص ارتباطات کوتاهی داشته ام .آرزوی بنده این است که بتوانم باحمایت مسئولین امر بیشتر توان خود را در راه حفظ و ترویج فرهنگ والای جهاد و شهادت مصروف دارم انشاءالله.

کتاب های حمید مشتاقی نیا

عملیات نفوذ