جین میشل کلاوری

جین میشل کلاوری

جین میشل كلاوری (متولد 6 مه 1950) استاد تمام ژنومیك و بیوانفورماتیک در دانشكده پزشكی دانشگاه اكس مارسی در آزمایشگاه اطلاعات ساختاری و ژنومیك، یك واحد از مرکز تحقیقات ملی فرانسه (CNRS) است، که وی در سال 1995 تاسیس کرد.

کتاب های جین میشل کلاوری