احمد ربیعی فر

احمد ربیعی فر

احمد ربیعی فر متولد سال 1363، نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی تروریسم, اسلام تجدید حیات فکری تاریخ قرن 20 ق, القاعده (سازمان), و ... است.

کتاب های احمد ربیعی فر

پرچم های برافراشته