محمدمهدی دزفولی

محمدمهدی دزفولی

محمدمهدی دزفولی متولد سال 1367، نویسنده و پژوهشگر ایرانی است. وی دارای کارشناسی ارشد فلسفه علم ، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران، کارشناس اکتشاف، دانشگاه آزاد تهران جنوب، و کارشناسی نرم افزار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد. دزفولی از سال 1364 سفیر فیلم، روابط عمومی / خبرنگاری، کارگردان، نویسنده و پژوهشگر، کارشناس می باشد.

کتاب های محمدمهدی دزفولی

قمار