شاهین کربلایی طاهر

شاهین کربلایی طاهر

شاهین کربلایی طاهر نویسنده، کارگردان و مدرس سینما و فارغ التحصیل رشته کارگردانی سینما از دانشگاه یورک است.

کتاب های شاهین کربلایی طاهر

گوشه