کالین براون

کالین براون

کالین براون (متولد: 1932) (دانشگاه ناتینگهام ؛ دکترای دانشگاه بریستول) استاد الهیات سیستماتیک در حوزه علمیه فولر، پسادنا است. او کشیش کلیسای اسقفی است و نزدیک به 20 سال به عنوان معاون رئیس کلیسای خود خدمت کرده است.

کتاب های کالین براون

فلسفه و ایمان مسیحی