گاستون باشلار

گاستون باشلار

گاستون باشلار (Gaston Bachelard) ریاضی‌دان، فیزیک‌دان، شاعر، فیلسوف و معرفت‌شناس قرن بیستم میلادی اهل فرانسه است.
او در زمینه شعر و فلسفه علم سهم بسزایی ایفا کرد. وی به مفاهیم «مانع معرفت شناختی» و «شکست معرفت شناختی» اشاره کرد. باشلار بر بسیاری از فیلسوفان از جمله میشل فوکو، لوئی آلتوسر، دومینیک لکور و ژاک دریدا و جامعه‌شناس پیر بوردیو اثر گذاشت.
از نظر باشلار، شیء علمی باید ساخته شود و بنابراین، با توجه به اشکال متفاوت علوم پوزیتیویستی، اطلاعات در ساخت و ساز پیوسته‌است. تجربیات و عقلانیت به عنوان دوگانگی یا تضاد در نظر گرفته نمی‌شوند، بلکه مکمل هستند، بنابراین مطالعات پیشینی و پسینی، دلیل یا به عبارت دیگر دیالکتیکی و بخشی از تحقیقات علمی هستند.

کتاب های گاستون باشلار

خاک و رویاپردازی های آرمیدن


شعله شمع


دیالکتیک برون و درون


بوطیقای فضا


آب و رویاها