اکبر نحوی

اکبر نحوی

دکتر علی‌اکبر نحوی، عضو وابستۀ فرهنگستان و استاد ادبیات دانشگاه شیراز و عضو هيات علمي بخش زبان و ادبيات فارسي می باشد.

کتاب های اکبر نحوی

مجمل التواریخ و القصص