مصطفی جمشیدی

مصطفی جمشیدی

جمشیدی متولد 1340 ساکن تهران است، در سینما دست دارد و علاوه بر نوشتن سناریو مدیریت حوزه اقتباس بنیاد سینمایی فارابی را نیز عهده دار است. "لغات میغ" از آثار وی، یکی از پنج کاندیدای کتاب سال جایزه ادبیات متفاوت در سال 83 بوده است. از جمله آثار اوست: رمان "بوفاری 4"،"بیداری"،"گزارش وقایع نخل"، رمان "شب رنج موسی"،"معبر به آخرالزمان"،"شنیدن آوازهای مغولی"،"خود نوشت"،"بازیافته های شهر دلتنگ"،"وقت نیایش ماهی ها" و رمان "سونات عدن".

کتاب های مصطفی جمشیدی

سمندر


تیغ و تاج


سفرنامه جن


سه دلیل تنفر از عشق


بیداری


بوفاری 4


لغات میغ


معبر به آخرالزمان


شنیدن آوازهای مغولی