سویینی مدیسون

سویینی مدیسون

سویینی مدیسون (D. Soyini Madison) استاد مطالعات عملکرد با انتصابات وابسته در گروه انسان شناسی و مطالعات آمریکایی آفریقایی در دانشگاه نورث وسترن آمریکا است.

کتاب های سویینی مدیسون

مردم نگاری انتقادی