مارک فان آتن

مارک فان آتن

مارک فان آتن (Mark van Atten) محقق ارشد مرکز ملی مرکز تحقیقات علمی در فرانسه است. علایق پژوهشی وی فلسفه ریاضیات و آرمان گرایی است.

کتاب های مارک فان آتن

فلسفه براوئر