عبدالرحمن مشفقی بخارایی

عبدالرحمن مشفقی بخارایی

عبدالرحمن مشفقی مرویِ بخارایی، شاعر و ظنز‌پرداز صاحب‌نام ورارود، در سال 946 هـ.ق در بخارا به دنیا و در سال 996، پس از پنجاه سال عمر در همان شهر درگذشت.

کتاب های عبدالرحمن مشفقی بخارایی