جعفر آقایانی چاوشی

جعفر آقایانی چاوشی

دکتر جعفر آقایانی چاوشی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف و دانش ­آموخته دانشگاه پاریس در حوزه تاریخ نجوم اسلامی است.

کتاب های جعفر آقایانی چاوشی