مینو حجت

مینو حجت

مینو حجت متولد سال 1341، استاديار دانشکده الهيات و اديان دانشگاه شهید بهشتی می باشد. وی دارای دكترای فلسفه, دانشگاه قم, ايران است.

کتاب های مینو حجت

بی دلیلی باور