ارمانو بنچی ونگا

ارمانو بنچی ونگا

ارمانو بنچی ونگا متولد سال 1950 ، از سال 1979 استاد فلسفه در دانشگاه UC است. او متخصص منطق و فلسفه منطق است و سهم مهمی در فلسفه زبان ، اخلاق و فلسفه سیاسی و همچنین ارائه تفسیرهای جدید از نویسندگان مختلف تاریخی ، از جمله کانت و هگل دارد.

کتاب های ارمانو بنچی ونگا

فلسفه در 52 قصه