کلمنت هنری داد

کلمنت هنری داد

کلمنت هنری داد پژوهشگر و استاد سیاست با اشاره ویژه به ترکیه ، در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن در انگلستان است. او در سال 1926 در چستر انگلیس متولد شد. پس از یک سال اقامت در دانشگاه لندن ، جایی که زبانهای ترکی و فارسی را آموخت ، در اطلاعات نظامی انگلیس در خاور دور و خاورمیانه خدمت کرد ، که به او فهماند افراد بیشتری احتمالاً در اثر سیاست بیش از هر بیماری شناخته درگذشته اند. در نتیجه او به مطالعه تاریخ و سیاست و همچنین ادامه تحصیل در ترکی روی آورد.

کتاب های کلمنت هنری داد