ژان-پل دوویول

ژان-پل دوویول

ژان-پل دوويول متولد تولوز در سال 19361 ،استاد برجسته دانشگاه پاریس -سوربن است ، جایی که کرسی ادبیات و تمدن آمریکای لاتین را بر دارد. 

کتاب های ژان-پل دوویول