سی ساموئل کریگ

سی ساموئل کریگ

سي ساموئل كريگ استاد بازاریابی و تجارت بین الملل و مدیر برنامه سرگرمی ، رسانه و فناوری در دانشکده تجارت استرن دانشگاه نیویورک است. 

کتاب های سی ساموئل کریگ