ژان پی یر دوران

ژان پی یر دوران

ژان پی یر دوران (Jean-Pierre Durand) متولد 20 آوریل 19481، یک جامعه شناس فرانسوی است. وی که استاد جامعه شناسی در دانشگاه اوری است، مرکز Pier-Naville را در آنجا هدایت می کند. تخصص وی در کار و تجارت، کار او جامعه شناسی عمومی را نیز پوشش می دهد.

کتاب های ژان پی یر دوران

جامعه شناسی مارکس